Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

Pravo na pristup informacijama


Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Općina Ribnik javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Općini Ribnik, službenici za informiranje Općine Ribnik na slijedeće moguće načine:

1. putem telefona na broj: 047/742-096, mobitel: 099/3-742-096
2. putem faxa na broj: 047/742-116
3. elektroničkom poštom na e-mail adresu: opcina.ribnik1@ka.t-com.hr
4. poštom na adresu: Općina Ribnik, Ribnik 4/a, Ribnik, 47 000 Karlovac

Službenica za informiranje Općine Ribnik: Ivana Jarmek

Preuzmite obrasce zahtjeva:

Zahtjev za pristup informacijama (2).doc

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (1).doc

Naknada za pristup informacijama

Općina Ribnik ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije NN 12/14 i 15/14
http://www.propisi.hr/print.php?id=10996

Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13 i 85/15
http://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama