Natječaji

Otoreni i arhiva natječaja

Na temelju članka 10. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Ribnik, KLASA: 402-08/16-01/04, UR-BROJ: 2133/21-01-16-1 od 20. prosinca 2016. godine („Glasnik Karlovačke županije“ broj 49/16), objavljenog na mrežnoj stranici Općine Ribnik, Općinski načelnik Općine Ribnik dana 19. travnja 2017. godine, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području Općine Ribnik.

Financijska potpora dodjeljuje se na temelju programa i projekata udruga koje zadovoljavaju opće kriterije, a prvenstveno:
- da ima sjedište na području Općine Ribnik i sa sjedištem izvan Općine Ribnik, a koje svoju djelatnost i aktivnosti provode na području Općine Ribnik,
- da su upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija,
- da ima program i/ili projekt koji se financira iz proračuna Općine Ribnik.

Prijava na ovaj Javni natječaj dostavlja se isključivo na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog natječaja.

Udruge koje su u 2016. godini koristile financijsku potporu Općine Ribnik dužne su uz prijavu dostaviti i popunjen obrazac – Prilog III. Izvješće o utrošku sredstava s prilozima.

Prijave na ovaj Javni natječaj dostavljaju se do 30. lipnja 2017.godine u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom ili osobno na adresu:
OPĆINA RIBNIK
Ribnik 4/a, Ribnik
47271 Netretić
s naznakom „Natječaj za potpore udrugama građana – ne otvaraj“

Pretraži


Općini Ribnik su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Ribnik. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Ribnik je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
 
Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik.
PREUZMI: PDF dokument
KARTA OPĆINE RIBNIK