Slažem se
Ova stranica koristi kolačiće u svrhe pružanja boljeg korisničkog iskustva.
Ukoliko ste suglasni s tim, kliknite na "Slažem se". Želite li saznati više o kolačićima kliknite ovdje.

JAVNI NATJEČAJ za davanje u najam stambenog prostora (stana) u vlasništvu Općine Ribnik

Objavljeno: 17.11.2022

Temeljem članka 16. stavak 2. Odluke o uvjetima, mjerilima te postupku za davanje  u najam stanova u vlasništvu Općine Ribnik ( „Glasnik Karlovačke županije 49/16, Službeni glasnik Općine Ribnik 07/22), i članka 3. Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za najam stanova u vlasništvu Općine Ribnik ( Službeni glasnik Općine Ribnik 07/22), Povjerenstvo za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Ribnik, 17. studenog 2022. godine, raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

za davanje u najam stambenog prostora (stana)

u vlasništvu Općine Ribnik

 

          1. U najam se daju sljedeći stambeni prostori u vlasništvu Općine Ribnik:

 

Red. broj

Oznaka stana/stambenog prostora

Površina

u m2

Lokacija stana

Iznos najamnine u kunama mjesečno

1.

Stan

42,30 m2

Ribnik 7a,

prizemlje

697,95 HRK

= 92,63 EUR

 

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR=7,53450 HKR

 

2. Iznos najamnine za stan koji se daje u najam utvrđen je sukladno Odluci o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine (KLASA: 406-06/22-01/7, URBROJ: 2133-21-02-22-3)

 3. Stan se daje u najam na vrijeme od 5 (pet) godina s mogućnošću produljenja za naredno razdoblje od pet godina.

 4. Pravo na podnošenje zahtjeva za najam stambenog prostora ima punoljetni hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području Općine, ako on i članovi njegovog domaćinstva, navedeni u zahtjevu, nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu stan ili kuću odnosno kuću za odmor.

 Članovima domaćinstva podnositelja zahtjeva smatraju se: supružnik, djeca, pastorčad, usvojenici, djeca bez roditelja uzeta na uzdržavanje i osobe koje je prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati.

 5. Lista reda prvenstva utvrđuje se prema sljedećim kriterijima:

1. dužina prebivanja na području Općine

2. stambeni uvjeti,

3. broj članova domaćinstva podnositelja zahtjeva,

4. radni staž podnositelja zahtjeva,

5. zdravstveno stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog domačinstva,

6. materijalno stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog domačinstva,

7. stupanj obrazovanja za podnositelja zahtjeva i članove njegovog domaćinstva,

8. socijalni status domaćinstva podnositelja zahtjeva.

 Ako dva ili više kandidata podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, prednost u ostvarivanju prava ima podnositelj koji ima više bodova po osnovi dužine prebivanja na području Općine.

6. Prilozi zahtjevu:

 1. domovnicu,

2. uvjerenje Policijske postaje o prebivalištu za podnositelja zahtjeva i sve članove njegovog domaćinstva,

3. vjenčani list i rodni list za sebe i ostale članove domaćinstva,

4. izjavu o nepostojanju drugog stambenog  prostora  

5. dokaz o stambenom statusu (ugovor o podstanarskom odnosu, najmu i sl.),

6. podatke o radnom stažu i stručnoj spremi – preslika radne knjižice za sve članove koji su u radnom odnosu ili izvod iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i preslika dokaza o stručnoj spremi,

7. rješenje nadležne ustanove o utvrđenoj invalidnosti,

8. potvrdu o visini novčanih primanja u prethodnoj godini za podnositelja zahtjeva i sve članove njegovog domaćinstva,

9. dokaz o školskom odnosno studentskom statusu članova domaćinstva,

10. druge dokaze na zahtjev Povjerenstva.

 Pored dokumentacije navedene u točki 6. Povjerenstvo može zatražiti i druge dokaze kao i dopunu ili pojašnjenja zahtjeva i priložene dokumentacije.

 7. Podnošenje zahtjeva: Rok za podnošenje zahtjeva za davanje u najam stambenog prostora je 15 dana od dana objave  natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Ribnik, www.ribnik.hr .

Zahtjev se dostavlja u zatvorenoj omotnici, poštom preporučeno na adresu: Općina Ribnik, Povjerenstvo za najam stanova u vlasništvu Općine Ribnik, Ribnik 4a, 47 272 Ribnik ili se predaju neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.

 8.    Lista reda prvenstva objavit će se na oglasnoj ploći i  web stranici Općine. Podnositelji imaju pravo prigovora na Listu reda prvenstva u roku od 8 dana od dana objave. Prigovor se podnosi Povjerenstvu.

 9.      Konačnu listu reda prvenstva utvrđuje načelnik.

Konačna lista reda prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Ribnik i službenim internetskim stranicama Općine Ribnik.

10.  Odluku o dodjeli stana u najam donosi načelnik na temelju Konačne liste reda i prijedloga Povjerenstva za najam stanova u vlasništvu Općine Ribnik.

11.  Na temelju Odluke o dodjeli stanova u najam zaključuje se ugovor o najmu stana.

12.  Obrasci za prijavu na javni natječaj mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine, a nalaze se i u prilogu javnog natječaja objavljenog na web stranici Općine.

 13.  Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u JUO Općine Ribnik ili na tel. 047 / 742 - 096 ili putem elektroničke pošte: opcina-ribnik1@ka.t-com.hr.

 Ribnik, 17.11.2022. godine    Povjerenstva za najam stanova

JAVNI NATJEČAJ za davanje u najam stambenog prostora (stana) u vlasništvu Općine Ribnik

Zahtjev za najam stambenog prostora

Izjava o članovima domaćinstva podnositelja zahtjeva

Izjava o nepostojanju drugog stambenog prostora

Izjava o nepostojanju duga prema proračunu Općine Ribnik